방등

스마트 안방등

스마트 안방등
   ⦁ Power : LED 50W
   ⦁ Size : W600 X L600 X H75
   ⦁ Mat. : Steel, Acryl, Al
   ⦁ Color Temp. : 3000K / 4,000K / 5700K
0 0